รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริการรักษาความปลอดภัย, พรีเมี่ยมการ์ด, พรีเมี่ยมซีเคียวริตี้, Guard, Premiumguard รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริษัทรักษาความปลอดภัย,


 

       เลขาธิการ สมาคม รักษาความปลอดภัยไทย


ABOUT US | เกี่ยวกับเรา

        บริษัท รักษาความปลอดภัย พรีเมี่ยม กรุ๊ป จำกัด  (Premium Group Security Co.,Ltd) เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัย ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง และขึ้นทะเบียนเพื่อขอประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยอย่างถูกต้องตามกฏหมายทุกประการ  บริษัทฯ เปิดขึ้นมาเพื่อบริการด้านงานรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ โดยทีมงานบริหาร และปฏิบัติการมืออาชีพ ที่มีประสบการการบริหารงานด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Experience Team) กว่า 20 ปี ซึ่งประกอบด้วย เอกชน ตำรวจ  ทหาร ที่มีทักษะการบริหารงานตามหลักการบริหารงานตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความสำเร็จ หรือล้มเหลวในการบริหารงาน ขึ้นอยู่กับทักษะการบริหารคน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะคัดสรรบุคคลที่มีทักษะ ด้านการรักษาความปลอดภัย มาฝึกอบรม และมาให้บริการเป็น พนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ แก่ท่าน บริษัทฯ ยังมีทีมงานเข้าฝึกอบรม ในพื้นที่ เพื่อเสริมทักษะด้านการรักษาความปลอดภัย ตลอดเวลา อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการนำเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย มาเข้าให้การให้บริการให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้เข้านำเสนองานแก่ท่าน ณ โอกาส อันใกล้นี้
    
     ประวัตบริษัทฯ(เพิ่มเติม)
        - จดทะเบียน วันที่ 30 มกราคม  2556
        - ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
        - พนักงานรักษาความปลอดภัย 400 นาย (Update 1 มีนาคม  2560 )
        - จำนวนผู้ว่าจ้าง 120 ราย  (Update 1 มกราคม 2560)
        - ทีมงานบริหารจัดการ  35 คน
        - มูลค่าทางทรัพย์สิน  30 ล้านบาท
        - ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยรับอนุญาติ กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตาม พ.ร.บ.เรียบร้อยแล้ว
        - ขึ้นทะเบียนพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาติแล้ว


   

 

กิจกรรมของผู้บริหาร ที่มีต่อวงการรักษาความปลอดภัยไทย


เป็นวิทยากรสัมมนาด้าน พ.ร.บ. รปภ. แก่ผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศ

บรรยากาศผู้เข้ามาร่วมฟังกว่า 500 บริษัท ที่เข้ามาร่วมรับฟัง การสัมมนา ด้าน พ.ร.บ. รปภ.

เป็นกรรมการบริหารสมาคม ผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัย แห่งประเทศไทย

เป็นทีมงานร่วมยื่นหนังสือ ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องให้ พิจารณา เกี่ยวกับ พ.ร.บ.  รปภ.


เข้าชี้แจงสื่อต่างๆ เรื่องผลกระทบของ พ.ร.บ. รปภ.


กรรมการบริหารสมาคมฯ ฝ่ายงานทะเบียน


ยื่นหนังสือต่อตัวแทนรัฐสภา เรื่องสภาวิชาชีพฯ


ลงนามถวายพระพรต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       

  

 1. บริษัท รักษาความปลอดภัย พรีเมี่ยม กรุ๊ป จำกัด จะทะเบียนจัดตั้งเป็น นิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฏหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการ ด้านการรักษาความปลอดภัย แก่ภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะ
 2. บริษัทฯ ยื่นขออนุญาตเป็นผู้ ขอประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นที่เรียบร้อย
 3. บริษัทฯ ยื่นจดทะเบียนการค้า, ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.30) ขึ้นทะเบียนผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่สรรพากร ครบถ้วน
 4. บริษัทฯ มีการขึ้นทะเบียนนายจ้าง เพื่อคุ้มครองบุคลากรที่ขึ้นทะเบียน เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ตรงตามระเบียบของประกันสังคม
 5. บริษัทฯ ขึ้นทะเบียนประกันสังคม  กองทุนเงินทดแทน ให้กับพนักงานทุกคน
 6. บริษํทฯ มีทีมนักบริหาร นักวิชาการ ตำรวจ ทหาร และพลเรือน ที่มีประสบการในการบริหารงานด้านรักษาความปลอดภัย กว่า 20 ปี
 7. บริษํทฯ มีเครื่องแบบที่สวยงาม และเป็นมาตรฐานของตนเอง 
 8. บริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ทำให้การปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัยมีศักยภาพสูงสุด
 9. บริษัทฯ มีบริษัทประกันภัย รองรับความเสี่ยง ให้กับผู้ว่าจ้าง โดยค่าเบี้ยประกันภัย บริษัทฯ ได้เป็นผู้จ่ายให้กับ "ผู้ว่าจ้าง"
 10. บริษัทฯ คิดค่าบริการตามความเหมาะสมกับหน่วยงาน 
 11. บริษัทฯ บริหารงานโดยมิได้มุ่งหวังการทำกำไรเพียงฝ่ายเดียว บริษัทฯ ต้องการทำให้คนไทย มีงานที่สุจริต และมั่นคงทำ อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ในด้านต่างๆ อีกด้วย อาทิเช่น กิจกรรมวันเด็ก. การสนับสนุนทุนการศึกษา, การช่วยเหลือสถานสงเคราะห์, การบำรุงพุทธศาสนา ฯลฯ
 12. บริษัทฯ เป็นบริษัทของคนไทย 100% ที่มุ่งหวังการรักษาความปลอดภัยให้เกิดความสงบสุขให้ักับ ผู้ว่างจ้าง และ ประเทศไทย ของเรา


                 

 • redbull
 • amari
 • sabina
 • izusu
 • kte
 • asia
 • 3sc
 • advice
 • artika
 • astera
 • duplo
 • dzio
 • far
 • fascino
 • goody
 • grand
 • hallmark
 • irich
 • lohas
 • lorin
 • me
 • moment
 • nihomachi
 • pharmahof
 • saint john
 • stera
 • otop
 • Zara
 • penada
 • yamazaki
 • vanilamoon
 • doikum
 
Copyright © 2014 www.premiumsecurity.co.th All rights reserved. | Design by www.art-in-house.com